Cervamed.sk

Artériograf - meranie stavu Vašich ciev

Vedeli ste, že každé druhé úmrtie na Slovensku je spôsobené srdcovocievnymi ochoreniami? Srdcový infarkt a cievne mozgové príhody prichádzajú často nečakane a spôsobujú úmrtia niekedy v prekvapivo mladom veku. Tieto príhody sú často poslednou zastávkou dlho prebiehajúceho procesu aterosklerózy.

Žiaľ len málo z nás vie, že fatálne komplikácie aterosklerózy nie sú nevyhnutnosťou. Včasnou diagnostikou a prevenciou vieme vedome a efektívne predísť srdcovo-cievnym ochoreniam.

Chcete poznať vek vášho cievneho systému? Ohodnotiť závažnosť aterosklerotického postihnutia a tým stupňa rizika ku srdcocievnej alebo mozgovej príhode?

Objednať sa na vyšetrenie

Pre koho je vhodné meranie artériografom?

Odporúča sa každému vo veku nad 20 rokov, zvlášť pre tých:

Objednať sa na vyšetrenie

Čo je artériograf?

Tento prístroj je schopný snímať a hodnotiť tlak a pulzové vlny na ramene spôsobom podobným meraniu krvného tlaku. Toto jednoduché meranie poskytuje presné informácie o stave všetkých tepien. Pomocou automatického hodnotenia dokážeme diagnostikovať srdcovo-cievne ochorenia ešte pred objavením sa vážnych zdravotných problémov.

Metodika je založená na možnosti registrácie signálov odrážajúcich stav celého cievneho systému, poskytuje informácie o pružnosti cievnej steny tepien. Miera pružnosti ich cievnej steny úzko súvisí spokročilosťou aterosklerotických zmien.

Čo meria prístroj a ako? Samotné meranie sa podobá jednoduchému meraniu krvného tlaku, avšak dokáže stanoviť viac, než len samotný systolický a diastolický tlak krvi. Manžeta priložená na ramene vie detekovať celé pulzové krivky, ktoré prakticky zodpovedajú zmenám krvného tlaku.

Tieto krivky dokáže prístroj pretransformovať na elektronický signál, následne ich počítačový program analyzuje.

Získaná informácia charakterizuje:

V ideálnom prípade takto stanovený priemerný vek tepien nepredstavuje skutočný vek meranej osoby. Touto metódou sa dajú získať dôležité informácie o funkcii buniek v cievnej stene a o pružnosti hlavnej tepny (aorty). Čím pružnejšia je stena tejto tepny, tým je aorta zdravšia.

Z praktického hľadiska sa toto 15 minútové meranie podobá viacnásobnému meraniu krvného tlaku (ďalej len KT). Počas merania sa stanovuje hodnota 12 parametrov, medzi ktorými sú aj hodnoty opisujúce stav tepien veľkého a menšieho kalibru. Je to dôležité pre to, lebo tradičné meranie TK neposkytuje dostatok informácií o stave klienta. Aj pri nižších hodnotách TK sme často konfrontovaní s dôsledkami aterosklerotických zmien a nedostatočným funkčným stavom tepien. Ochorenie môže začať už v útlom detskom veku, keď ešte nikto nepochybuje o svojom zdraví. Špeciálnym meraním TK artériografom sa nám naskytne pohľad do funkcií tepien v akomkoľvek veku.

Objednať sa na vyšetrenie

Čo robiť po meraní?

O výsledkoch merania je k dispozícii tlačený nález, na základe ktorého môže lekár rozhodnúť o eventuálnych ďalších vyšetreniach a úprave liečby. Na získanom náleze sa zobrazujú parametre opisujúce pružnosť tepien: údaje hodnotiace všeobecný stres, ktorému sú vystavené, ďalej rýchlosť pulzovej vlny aorty, ktorá úzko súvisí s pružnosťou a rigiditou aorty a napokon centrálny tlak aorty, ktorý opisuje tlakové pomery blízko srdca.

Hodnotenie stavu tepien artériografom je zo súčasne dostupných metód najjednoduchšie a najdostupnejšie v porovnaní s inými metódami, ktoré sa dajú použiť na diagnostický skrining. Zobrazí aterosklerotické zmeny a náchylnosť na ne v najvčasnejšom štádiu. Zvláštnosťou a najväčšou výhodou tejto metodiky je skutočnosť, že to dokáže už v asymtomatickom (bezpríznakovom) štádiu, keď je ešte šanca na prevenciu a včasnú liečbu.

Objednať sa na vyšetrenie

Namerané hodnoty udávané v náleze

PWVao, Rýchlosť pulznej vlny aorty (Aortic Pulse Wave Velocity)

Opisuje rýchlosť priebehu tlakovej vlny generovanej činnosťou srdca od oblúka aorty po oblasť bifurkácie. Charakterizuje elasticitu steny aorty. Podľa odborných usmernení európskej hypertenziologickej a kardiologickej spoločnosti jej zvýšená hodnota predstavuje aj samostatne vysoké kardiovaskulárne riziko a poškodenie cieľových orgánov.Parameter sa počíta z pomeru vzdialenosti medzi krčnou jamkou a lonovou sponou (ktorá zodpovedá dĺžke aorty) a času potrebného na prekonanie tejto vzdialenosti.

Aix brachial, Augmentačný index (Augmentation Index)

Augmentačný index odráža distenzibilitu malých ciev (arteriol) a reflektivitu periférneho cievneho systému. Tlakovo-pulzová krivka je sumačná vlna s komplexnou štruktúrou. Jej systolický úsek pozostáva z dopredu sa šíriacej vlny generovanej ejekciou ľavej komory a z neskoršieho vrcholu, ktorej základom je jej odraz z periférie. Augmentačný index opisuje vzájomný vzťah medzi dvoma vrcholmi. Zvýšenie periférnej cievnej rezistencie z akejkoľvek príčiny má za následok zvýšenie amplitúdy druhej komponenty pulzovej vlny. Pojem augmentácia odráža zosilnenie tlaku, ktoré je spôsobené odrazovou vlnou. Augmentačný index je podiel augmentácie pulzovej vlny a pulzného tlaku vyjadrený v percentách.Je to parameter, ktorý posktuje informáciu o funkcii periférnych tepien.

SBPao, Centrálny tlak aorty (Systolic Blood Pressure in the Aorta)

Odráža tlakové pomery v oblasti koreňa aorty, hodnota centrálneho tlaku aorty sa líši od hodnoty periférneho tlaku nameraného v oblasti ramena. Má vyššiu prediktivnu hodnotu ohľadom kardiovaskulárneho rizika ako perifény krvný tlak. Jeho hodnota sa dá namerať invazívne alebo stanoviť oscilometrickou metódou. Tento výsledok zodpovedá výsledku nameranému invazívne. Základom výpočtu je hodnota diastolického tlaku a hodnota stredného arteriálneho tlaku a fyziologický vzťah medzi hodnotou periférneho a centrálneho tlaku.

Ppao, Centrálny pulzový tlak (Central Pulse Pressure)

Je rozdielom medzi hodnotou systolického a diastolického tlaku krvi. Podobne ako systolická hodnota centrálneho tlaku sa líši od systolickej hodnoty periférneho tlaku, pulzný tlak v oblasti koreňa aorty sa môže líšiť od periférneho pulzného tlaku. Je nezávislým prediktívnym ukazovateľom kardiovaskulárneho rizika, jeho prediktívna hodnota je vyššia ako majú tlakové hodnoty v oblasti ramena.

Ejekčný čas, ED (Ejecition Duration)

Dĺžka mechanickej systoly, obdobie medzi otvorením a zatvorením aortálnej chlopne.

Diastolická reflexná plocha, DRA (Diastolic Reflexion Area)

Opisuje tlakové pomery náplne koronárnych tepien počas diastoly. Berie do úvahy dlžku obdobia diastoly, teoretickú krivku bez vlnovej reflexie a skutočnú tlakovú krivku. Udáva to, že tlak, ktorý je prítomný počas diastoly, v akej miere prispieva k náplni koronárnych tepien. Odráža fyziologické pomery vychádzajúce z tlaku a nie event. lokálnu stenózu niektorej z koronárnych tepien.

Index systolickej plochy, SAI (Systolic Area Index)

Časť krivky srdcového cyklu pripadajúca na obdobie systoly.

Index diastolickej plochy, DAI (Diastolic Area Index)

Časť krivky srdcového cyklu pripadajúca na obdobie diastoly. Čím väčšia je hodnota DAI, tým lepšia je perfúzia koronárnych tepien.

Kontrola kvality, SD (Standard deviation)

Parameter odrážajúci kvalitu merania. Je rozptylom PWVao hodnôt srdcových cyklov nameraných v suprasystolickom rozmedzí. Pri jeho hodnote presahujúcej hodnotu 1,1 m/s sa na displaji objaví alarm červeným písmom. Jeho význam spočíva v tom, že identifikuje pulzové krivky deformované rušivými faktormi (pohyb, porucha rytmu, dýchanie). Pri jeho hodnote nad 1,1 m/s treba meranie zopakovať pri prísnom dodržaní princípov merania.

Čas šírenia pulznej vlny, RT (Return time)

Opisuje čas tlakovej vlny generovanej činnosťou srdca od oblúka aorty po oblasť bifurkácie a späť.

Objednávka vyšetrenia na Artériografe

Vyšetrenie artériografom nie je hradené poisťovňou. Cena za vyšetrenie je 39€ vrátane konzultácie. Poskytujeme množstevné zľavy pre firmy a rodiny.

Prosím vyplňte náš objednávkový formulár a my Vás budeme obratom kontaktovať ohľadom potvrdenia termínu.